Waterberging Engelgaarde Meppel

WATERBERGING ENGELGAARDE:
Het gebied van Engelgaarde ligt aan de noordoost kant van Meppel, in de hoek langs de A32 en de N375. De provincie Drenthe heeft het gebied aangewezen voor meebewegende en gestuurde waterberging.

AANLEIDING:
De wateroverlast van 1998 is voor de provincies en de waterschappen aanleiding geweest om gebieden aan te wijzen als waterbergingsgebied. De klimaatverandering maakt dat het nodig is om gebieden in te richten waar tijdelijk water kan worden geparkeerd. Technische maatregelen, zoals dijkverhoging en extra gemalen, kunnen ons niet meer voldoende beschermen tegen wateroverlast. Daarom moeten we het water meer ruimte geven. Dit gebied wordt zo ingericht dat bij dreigende wateroverlast het overtollige water kan worden opvangen. Daardoor krijgt het water niet de kans om voor overlast te zorgen. Zodra het mogelijk is, wordt het water alsnog afgevoerd.

PROJECT:
In een deel van het gebied zal het waterpeil gaan meebewegen met dat van de Wold Aa en daardoor kan het gebied meerdere keren per jaar gaan inunderen. Het betreft hier een meebewegende berging en deze bevindt zich meest westelijk in het plangebied, bij het wandelbos en de gronden van stichting Engelgaarde. Het andere deel van het plangebied, de agrarische gronden aan de oostzijde van het plangebied, zal ingezet worden als gestuurde berging. Dit betekent dat alleen als dit echt nodig is deze berging kan worden ingezet. Deze situatie doet zich gemiddeld eenmaal in de 100 jaar voor. Naast realisering van waterberging als doelstelling vanuit WB21 worden in het project ook de kansen voor realisatie van KRW doelen meegenomen. Hiervoor wordt een vispassage gebouwd bij de stuw in de Wold Aa, worden natuurlijke oevers aangelegd en oude bochten van de Wold Aa weer met de huidige beek verbonden. Tevens is in het plan aandacht voor hoe de waterberging te combineren is met andere vormen van gebruik, en dan met name recreatie. Fietsverbindingen blijven begaanbaar, de wandelmogelijkheden worden uitgebreid en het wandelbos en recreatiegebied worden afwisselender dan nu.

BIJZONDERHEDEN:
Het waterschap heeft in dit project de samenwerking gezocht met de verschillende gebiedspartijen. Het plangebied is een complex gebied, doorsneden door weglichamen van verschillende eigenaren en met een versnipperd grondeigendom. In het afgelopen jaar zijn in het gebied de mogelijkheden, eisen en wensen onderzocht.

OPDRACHTGEVER / UITVOERDER:
De provincie Drenthe heeft het gebied aangewezen voor gestuurde waterberging. Het waterschap voert de werkzaamheden uit.

SAMENWERKING:
In dit project werkt het waterschap nauw samen met de gemeente Meppel, stichting Engelgaarde, provincie Drenthe, Rijkswaterstaat, bewoners en agrarisch ondernemers.

RELATIE MET ANDERE PROJECTEN:
Waterberging speelt in het hele beheergebied van Waterschap Reest en Wieden een belangrijke rol. In relatie tot het project Engelgaarde hebben de projecten Gebiedsontwikkeling Uffelte-Ruinen en het Nationaalpark Dwingelderveld een relatie met dit project.

PLANNING:
De uitvoering is gestart in november 2015 en de opleverdatum zal zijn 1 juli 2016