Activiteiten/werkzaamheden Engelgaarde 2015

Ook in 2015 waren alle activiteiten gericht op de continuïteit van de doelstellingen van de Stichting. Het bestuur is vier maal voltallig bijeengekomen om de voortgang van de noodzakelijke werkzaamheden in het park aan te sturen. Daarnaast  hebben de bestuursleden, op basis van hun eigen functionele verantwoordelijkheden, alleen of met enkelen, met diverse instanties vele malen vergaderd en gesprekken gevoerd.

Naast het reguliere onderhoud door Comfortuin zijn in de winter van 2014-2015 veel extra werkzaamheden uitgevoerd met name gericht op het schonen van de ligweides, verwijderen van bomen, het vrijmaken van visstekken en het fatsoeneren van de oeverbegroeiing. Door zorg van de Gemeente Meppel werden de kapotte palen langs het fietspad vervangen.

Gelukkig hebben we ook dit jaar weer hulp gekregen van vrijwilligers voor het verrichten van speciale klussen. Hierdoor konden de financiële lasten voor de Stichting worden beperkt. In dit kader moet ook zeker de steun van de bewoners van de Zorginstelling Oranjeborg uit Frederiksoord worden genoemd.

De renteloze lening van het Burgerweeshuis die werd omgezet in een schenking en de jaarlijkse onmisbare subsidie van de Gemeente Meppel maakten het mogelijk om Engelgaarde in een goede staat te houden. Op 10 maart werd voor een periode van 5 jaar een nieuwe huurovereenkomst met de vereniging Noord Nederlandse Duik Federatie afgesloten.

De jaarlijkse gezellige bijeenkomst op 15 juni in het park voor de Vrienden van de Stichting Engelgaarde en relaties werd, mede door hun grote betrokkenheid, weer als positief ervaren.

Het bestuur van de Stichting Engelgaarde heeft, na een geruime tijd van onderhandelen, overeenstemming bereikt met het Waterschap Reest & Wieden om op een deel van het park een meebewegende waterberging te laten realiseren. De overeenkomst  tussen het Waterschap Reest en Wieden en Stichting Engelgaarde werd op 22 januari door Dijkgaaf mevrouw M.M. Kool en door onze voorzitter en penningmeester ondertekend. Teneinde de doorgang voor fietsers te kunnen blijven verzekeren was het noodzakelijk dat het bestaande fietspad door Engelgaarde deels nieuw aan te legen, deels te verhogen en te verbeteren; deze werkzaamheden werden uitgevoerd door Oosterhuis B.V. uit Nijeveen. In het late najaar werd een aanvang genomen met de ingrijpende herstructurering van Engelgaarde. De planning is er op gericht om medio 2016 het project te beëindigen.